Stand van zaken proces Javabrug

Afbeelding: De voorkeursvariant W3, al op 26 juli voorgelegd aan RWS. Kruispunt Sumatrakade/Tosaristraat wordt ca. 1,5 meter extra verhoogd.

Brief aan de leden van de gemeenteraad Amsterdam

Datum: 27 november 2018
Behandeld door: Bas Boeker, projectmanager Javabrug
kopie aan: Stadsdeel Noord en Stadsdeel Oost
Bijlage: Correspondentie Javabrug (download hier de pdf met alle brieven)
Onderwerp: Stand van zaken proces Javabrug

Geachte leden van de Gemeenteraad,

In de Raadscommissie van 21 november heb ik u toegezegd u de brief van Rijkswaterstaat toe te sturen. Voor de volledigheid deel ik ook de brieven van de andere twee nautische partijen, Centraal Nautisch Beheer en Havenbedrijf Amsterdam. Tevens ontvangt u de advies uitvraag van het projectteam Javabrug aan deze drie partijen. In deze brief bericht ik u over het proces en de vervolgstappen.

Onderzoek en consultatie over inpassingsvarianten Javabrug
In het definitieve voorkeursbesluit Sprong over het IJ van de gemeenteraad 19 juli 2017 is gekozen voor een brug in plaats van een tunnel. Hierop is een projectteam Javabrug opgericht met de opdracht een uitvoeringsbesluit (investeringsbesluit) voor te bereiden voor de Javabrug, te nemen in 2020. Om tot een investeringsbesluit te komen is het nodig om eerst de ligging van de brug te bepalen, hierbij is zowel gekeken naar de nautische inpasbaarheid als de inpasbaarheid op land. Het afgelopen jaar zijn veel verschillende varianten voor de ligging van de brug onderzocht. Dit heeft onder andere geleid tot een publieksconsultatie over zes mogelijke varianten voor de brug. Dit proces heeft ruim 1.400 reacties opgeleverd over zo’n 8o inhoudelijke onderwerpen.
Vanaf de start van het project Javabrug zijn de drie nautische partijen (Rijkswaterstaat, Havenbedrijf en Centraal Nautisch Beheer) betrokken bij de planvorming en is periodiek overleg gevoerd. Ook is er overleg geweest met andere belangrijke stakeholders zoals de direct omwonenden, ondernemers, grondeigenaren, Jakartahotel, watersportvereniging Aeolus, de Fietsersbond. Naast overleg is er op veel onderdelen van de brug nader onderzoek verricht.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.n1

Reacties RWS, CNB en Havenbedrijf
De nautische partijen is om advies gevraagd op de resultaten van het inpassingsproces voordat deze voor besluitvorming aangeboden zouden worden. Dit heeft geleid tot een stevige reactie zoals u in bijgaande brieven kunt lezen. Samenvattend spitsen de reacties zich vooral toe op de zorgen over de nautische veiligheid in relatie tot de inpassing van wachtplaatsen voor schepen en het kruisend nautisch verkeer. Het inpassen van wachtplaatsen en het beheersen van de risico’s voor kruisend nautisch verkeer was ook in de fase tot het voorkeursbesluit in beeld, maar is het afgelopen jaar meer uitgewerkt.
De nautische partijen hebben aangegeven het belang voor het verbeteren van verbindingen voor langzaam verkeer te ondersteunen, maar andere oplossingen te zien. In de optiek van de nautische partijen moet naast veiligheid, de groei van de scheepvaart op langere termijn worden geborgd. Ook vinden zij dat ze te weinig invloed hebben gehad op de keuzes die de gemeente heeft gemaakt.
Op dit moment ligt er nog geen voorstel voor een verbinding die zowel aan de eisen van de gemeente als van de nautische partijen voldoet.

Gezamenlijk vervolgtraject
Er is bestuurlijke afstemming geweest om afspraken over het vervolg te maken. Hier in is afgesproken om te zoeken naar een meer gemeenschappelijke basis voor de te maken afwegingen. Daarom is besloten om gezamenlijk eerst nog eens breder te kijken naar de door Rijk en regio voorziene ontwikkelingen en de opgaven voor het Noordzeekanaalgebied en de ontwikkeling van de stad rondom het IJ. Dit wordt vanuit het perspectief van de gehele metropoolregio bekeken en met het vizier op de komende 30 tot 40 jaar. Het gaat dan om de opgaven voor woningen, mobiliteit, ruimtelijke-economische ontwikkelingen in het havengebied, duurzaamheid en het belang van de scheepvaart en haven, en de uit deze ontwikkelingen voortvloeiende oeververbindingen (bruggen, ponten en tunnels). Met deze (nieuwe) inzichten wordt opnieuw gekeken naar het geheel van oeververbindingen in relatie tot o.a. OV-netwerk en fietsnetwerk.
Aan een in gemeenschappelijk overleg op te richten deskundigenpanel wordt advies gevraagd over wat deze inzichten betekenen voor de verbindingen over het IJ. Bij de keuze voor deze deskundigen is de expertise op het gebied van verkeerskunde, stedenbouwkunde, civiele techniek, haveneconomie en nautiek van belang. De verwachting is dat enkele maanden nodig zijn om te komen tot een advies voor de bestuurders van gemeente en Rijk. Zodra ik deze adviezen heb zal ik u hierover informeren. Het streven is het advies de eerste helft van 2019 gereed te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Doorninck
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling


Bijlage: Correspondentie Javabrug

Download hier de pdf met alle brieven (tekst in pdf hebben wij met ocr herkenbaar gemaakt en kan gekopieerd worden)

BIJLAGE CORRESPONDENTIE

 • Brief gemeente Amsterdam aan Rijkswaterstaat,
  26 juli 2018, Voorlopige voorkeursvariant ligging Javabrug
 • Brief Rijkswaterstaat aan Amsterdam
  14 sept 2018, Voorkeursvariant ligging Javabrug
 • Brief gemeente Amsterdam aan Centraal Nautisch Beheer, 26 juli 2018, Voorlopige voorkeursvariant ligging Javabrug
 • Brief Centraal Nautisch Beheer aan Amsterdam,
  17 sept 2018, Voorlopige voorkeursvariant ligging Javabrug
 • Brief gemeente Amsterdam aan Havenbedrijf Amsterdam, 26 juli 2018, Voorlopige voorkeursvariant ligging Javabrug
 • Brief Havenbedrijf aan Amsterdam,
  14 sept 2018, Reactie op verzoek advies d.d. 26 juli 2018 over de voorlopige voorkeursvariant
 • Bijlage bij brief gemeente Amsterdam aan RWS, CNB en HbA (dd 26 juli 2018),
  20 juli 2018, Overzicht Klanteisen Rijkswaterstaat, Centraal Nautisch Beheer en Port of Amsterdam
5 antwoorden
 1. Henk Ramaakers
  Henk Ramaakers zegt:

  Hallo,
  Ik ben blij dat er nu met echt deskundig advies een onderzoek naar de oeververbinding tussen Noord en de stad gedaan wordt. Er zijn de laatste periode beslissingen genomen die kant noch wal raken en voorbij gaan aan het bezwaar van vele belanghebbenden. Bij de commissievergadering van 21 november werd dit al heel duidelijk en bleek er van de insprekers slecht 1 voorstander van het brugplan te zijn. Deze zei uit naam van de fietsersbond het woord te voeren maar dit kan maar ten dele waar zijn. Ik hoop dat de nautische bezwaren en de groei van de haven en daarmee het transport naar het achterland uiteindelijk ook voor de gemeenteraad en de ambtenarij die de projecten uitvoerd en inbrengt een belangrijk punt blijkt te zijn om de ideeen voor een tunnel verder te onderzoeken. Dan kunnen we uiteindelijk weer trots op de stad en hun bestuurders zijn, dan wordt er met toekomstvisie geregeerd!
  Vriendelijke groet
  Henk

  Beantwoorden
  • Dick Fopma
   Dick Fopma zegt:

   Hopelijk wordt er straks gekozen voor een tunnel, hoewel ik eigenlijk de frequente pontjesverbindingen veel aantrekkelijker vind voor fietsers.
   Hopelijk is dit besluit en de discussie daarover ook aanleiding om toch wat meer naar de belangen van de haven te kijken bij beslissingen over woningbouw en infrastructuur.

   Beantwoorden
  • Ed Eringa
   Ed Eringa zegt:

   Fietsersbond is voor vaste verbindingen zonder obstakels zoals roltrappen en rolpaden, de Javabrug is daar een voorbeeld van; niet tegen tunnels, maar er moet wel doorgefietst kunnen worden om een echte meerwaarde te hebben ten opzichte van de pont.

   Beantwoorden
 2. Ed Eringa
  Ed Eringa zegt:

  Rijkswaterstaat wil wachtplaatsen voor schepen die op het IJ bijna niet voorkomen: 23 meter breed, 195 meter lang en meer dan 11 meter hoog. Dit soort schepen heeft de maten van een klein cruiseschip, wat moeten die ten oosten van Java wanneer er een nieuwe terminal is? Ze kunnen niet voorbij de Schellingwouder- en Amsterdamsebrug. Ik snap het politieke spel wel, hopelijk komen gemeente en Rijk eruit.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.